Hoppa till sidans innehåll

Förslag till stadgeändringar

09 FEB 2016 09:35
Följande förslag till stadgeändringar har väckts av styrelsen. Nedan redovisas de förändringar som föreslagits i kursiverad text.
 • Skapad: 09 FEB 2016 09:35

Stadgar

För den ideella föreningen Östersunds Studenters Idrottssällskap (ÖSIS) med hemort i Östersund.

Stadgarna är reviderade 2016-02-23.

Idrottens mål och inriktning

Definition:

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon forma blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Allmänna bestämmelser 

1§ Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva sund studentidrott i enlighet med idrottens mål och riktning enligt ovan.

Föreningen skall i all sin verksamhet verka för en drog- och dopingfri idrott.

2§ Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

3§ Tillhörighet

Föreningen är medlem i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

4§ Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5§ Firmateckning

Firmatecknare är Ordförande eller vice Ordförande var för sig eller av styrelsen gemensamt.

6§ Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

 

7§ Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av denna stadga, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig med sitt medlemskap i föreningen att i fråga av tillämpning av stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8§ Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av angivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Mellan årsmöten kan ändringar av redaktionell natur göras, dessa ska rapporteras till följande årsmöte.

9§ Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs ett beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster. I beslut av upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte styrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar skall omedelbart delges SAIF.

Föreningens medlemmar 

 

10§ Medlemskap

Medlem är den som erlagt medlemsavgift.

Medlem erlägger medlemsavgift terminsvis eller årsvis. Avgiftens storlek bestäms av årsmötet. Medlemsbevis är personligt och får ej överlåtas.

11§ Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen med annan anledning än att denne motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått möjlighet att yttra sig till av styrelsen angiven tid. Dock minst 14 dagar från det att denna har fått ta del av omständigheterna som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen Beslutet får avgränsas till att omfatta en viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.

Beslut om uteslutning skall inom tre dagar tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

12§ Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem  

●  har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna

 •   har rätt till information om föreningens angelägenheter
 •   skall följa föreningens stadga och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 nämnda organisationers stadga, bestämmelser och beslut
 •   har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

●  skall betala de avgifter som beslutas av föreningen

13§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning i ÖSIS namn utan medgivande från styrelsen eller av denna för uppgiften utsedd person. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också SAIF ge sitt samtycke så vida SAIF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till SAIF får medlemmen delta endast om SAIF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Årsmöte och extra årsmöte 

 

14§ Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningen högst beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet meddelas medlemmarna på föreningens anslagstavlor i huvudbyggnaden för Mittuniversitetet, Campus Östersund samt via föreningens normala informationskanaler. Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annat av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelse skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Verksamhets-, förvaltningsberättelser och revisorernas berättelser behandlas på årsmötet.

 

 

15§ Förslag till ärende att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande till förslaget.

 

16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt på mötet.

 

17§ Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

18§ Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.

Med undantag för de i 8§ första stycket och 9§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är valda/vald oavsett hur dessa röster förhåller sig till antalet angivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet vilket innebär mer hälften av antalet angivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande på mötet om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val avgör lotten vid lika röstetal.

Beslut bekräftas med klubbslag.

19§ Valbarhet

Valbar till styrelsen och är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

20§ Ärenden vid årsmötet

 1.  Fastställande av röstlängd
 2.  Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
 3.  Fastställande av föredragningslista
 4.  Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5.  Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för föregående år behandlas.
 7.  Revisionsberättelse behandlas samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående verksamhetsår.
 8.  Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för kommande verksamhetsår.
 9.  Fastsällande av medlemsavgifter.
 10.  Val av: Styrelse för en tid av ett år:

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

ledamot tillika representant för ÖSIS Skiweek 

ledamot tillika representant för ÖSIS Snö och Frilufts 

ledamot tillika representant för ÖSIS Veckoaktiviteter

ledamot tillika representant för ÖSIS Event

Tre ersättare

 

I följande val får inte styrelsens ledamöter delta: 

11. Val av en revisor samt en revisorsersättare för en tid av ett år

12. Valberedning utgörs av sektionernas ordförande.

13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

14. Övriga frågor

21§ Extra årsmöte

Styrelsen kan sammankalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse ska ske på samma sätt som till ordinarie årsmöte, senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.

Om rösträtt till extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16§ och 17§.

Revisorer 

 

22§ Revision

Revisor har rätt till att löpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötets och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisor tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

Styrelsen

23§ Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 4 ledamöter jämte tre ersättare.

Vid förfall för ledamot inträder ersättare i ordning som beslutas av årsmötet. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i ordning som beslutas av styrelsen i dennes ställe för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelse ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

24§ Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall, inom ramen för RF:s och SAIF:s stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:  

 •   tillse att för föreningen gällande lagar o regler iakttas
 •   verkställa av årsmötet fattade beslut  

●  planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

●  ansvara för och förvalta föreningen medel

●  tillställa revisorer räkenskaper mm enligt 22§, och förbereda årsmötet

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe. Ansvar för styrelsens arbetsuppgifter fördelas enligt nedan. 

Ordförande

 •  Föreningsutveckling: Ansvara för att aktiva utbildas, driva arbete med strategier, mål, visioner.
 •  Internkommunikation: Stödja och underlätta kommunikation mellan sektionerna och med aktiva 
 •  Representera ÖSIS både externt och internt
 •  Kommunikation med övrig styrelse 

Vice Ordförande 

 •  Ekonomiansvarig
 •  Samordna kontakter med sponsorer och samarbetsparters
 •  Ansvara för bidragsansökningar etc. 
 •  Representera ÖSIS både externt och internt

 

Sekreterare

 •  Ansvara för dokumentation och protokollföring
 •  Extern kommunikation ledamöter
 •  Extern kommunikation med övriga medlemmar i form av nyhetsbrev, broschyrer samt kommunikation på sociala medier. 

 

Ledamot tillika representant för Skiweek

 •  Representera sin sektion i styrelsearbetet 
 •  Ansvara för kontinuerlig rapportering till styrelsen kring sin verksamhet 
 •  Ansvarar för att söka relevant ekonomisk stöd för sin verksamhet 

 

Ledamot tillika representant för ÖSIS Snö och Frilufts 

 •  Representera sin sektion i styrelsearbetet 
 •  Ansvara för kontinuerlig rapportering till styrelsen kring sin verksamhet 
 •  Ansvarar för att söka relevant ekonomisk stöd för sin verksamhet

 

Ledamot tillika representant för ÖSIS Veckoaktiviteter

 •  Representera sin sektion i styrelsearbetet 
 •  Ansvara för kontinuerlig rapportering till styrelsen kring sin verksamhet 
 •  Ansvarar för att söka relevant ekonomisk stöd för sin verksamhet

 

Ledamot tillika representant för ÖSIS Event 

 •  Representera sin sektion i styrelsearbetet 
 •  Ansvara för kontinuerlig rapportering till styrelsen kring sin verksamhet 
 •  Ansvarar för att söka relevant ekonomisk stöd för sin verksamhet

Förtydligande av styrelsens roller finns i policydokumentet bilaga 1. 

25§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller där minst halva antalet medlemmar har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga medlemmar kallats och då minst halva antalet ordinarie medlemmar är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande medlemmar är ense om beslutet. Röstning får ej ske via ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning, vid telefonsammanträde eller liknande med samma majoritetskrav.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall föras av mötessekreterare och justeras nästkommande möte. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

26§ Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Östersunds Studenters Idrottssällskap har fyra sektioner:

ÖSIS Skiweek

ÖSIS Snö och Frilufts 

ÖSIS Veckoaktiviteter 

ÖSIS Event 

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

 

27§ Överlämning 

Avgående styrelse är skyldig inkommande styrelse minst ett möte för överlämning , såvida det finns en inkommande styrelse att överlämna till. 

 

Skribent: SOFI SANDSTRÖM

 

Postadress:
Östersunds Studenters Idrottssällskap - Akademisk Idrott
Studentkåren i Östersund, Mittuniversitetet
83131 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info